torsdag den 26. maj 2022

Sekondløjtnant Anders Wilhelm Hansen (1840-1864)

fødtes den 31. december 1840 i Allerup ved Odense, hvor faderen, Hans Hansen, var gårdejer. Moderen hed Ane Andersen og var fra Allerup.

Fra sine tidligste år havde Hansen lyst til den militære stand, og det var da også meningen, at han skulle gå denne vej. Han gik først i Odense Realskole og begyndte derefter at forberede sig til den militære vej, men uforudsete omstændigheder bevirkede, at han allerede 1856 måtte afbryde sin læsning. I 1861 udtalte han, ”at dengang [1856, da han afbrød sin Læsning] var der fred og ro, så han kunne finde sig i at søge anden livsstilling, men nu, da vore fjender snart ville oversvømme vore grænser, er det nødvendigt, at Danmarks kampdygtige sønner forener sig for at forsvare deres konge, hjem og lovlige rettigheder”. Det fremgår heraf, at det atter var hans ønske at blive soldat, og han søgte derfor om at måtte blive uddannet til reserveofficer for at få en uddannelse, der kunne være ham til nytte, ”når det atter gjaldt om at kæmpe for Danmarks ære”.

Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Frederiksberg Slot fra 6. juni 1861 til den 10. februar 1862 og udnævntes under 3. februar sidstnævnte år til sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve. Den 18. oktober 1862, ved fordelingen af krigsreserveofficererne, ansattes Hansen ved 6. Infanteribataljon, og med denne afdeling rykkede han ud i 1864.

Efter at han i 1856 havde ophørt at forberede sig til officer, var han et par år på godskontoret på herregården Langesø på Fyn og lærte her landvæsen hos forpagteren. Fra maj 1858 til maj 1860 var han forvalter på Hvidkilde i Sydfyn. Det sidste år, inden han kom på aspirantskolen, opholdt han sig i hjemmet. Efter at være blevet officer og inden sin indkaldelse i 1863 var han forvalter på Langesø.

Den 13. april 1864 om aftenen havde fjenden ved en pludselig fremrykning taget vore forposters skyttegrave foran venstre fløj af Dybbølstillingen. Da vi den 14. om morgenen kl. 4 erobrede skyttegravene tilbage, havde Hansen under denne fremrykning kommandoen over et halvt kompagni af 6. Regiments 2. kompagni. Da halvkompagniet kom frem foran løbegravene, modtoges det imidlertid at en så stærk geværild, at Hansen, efter selv at være dødelig såret, måtte give ordre til at gå tilbage.

Han døde kort efter, og liget førtes til hjemmet, hvor det den 19. april begravedes på Allerup Kirkegård.

Mindestenen over løjtnant A.W. Hansen blev rejst i 1925
Stenen står ved landejendommen Trovshøjgård, 
Dybbøl Banke 21, ca. 200 meter vest for Skanse III

I 1914 rejstes denne mindesten over fire sekondløjtnanter,
der faldt i 1864 og "hvis hvilesteder ikke kendes".
A.W. Hansens navn ses på stenen, så hans hvilested på 
den fynske kirkegård har ikke været kendt af initiativtagerne i 1914.
Stenen står ud til Dybbølgade, ca. 475 meter nordøst for møllen.

Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Anders Wilhelm Hansen (søn af gårdmand Hans H. og Anne Andersdatter), født 31. december 1840 i Allerup sogn, Odense amt, faldet 14. april 1864 ved Dybbøl, begravet 23. april på Allerup kirkegård. Ugift.

Kilder og henvisninger:

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Høst, 1909. S. 76-77.

Foto (Allerup): Historiecenter Dybbøl Banke.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar